Privacy Policy

 

Autismepraktijk Marloes de Rijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ik wil uw privacy waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Autismepraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

-  persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Indien u hierna vragen heeft, kunt u ten alle tijden contact met me opnemen via de vermelde contactgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens van clienten.

 

Persoonsgegevens van clienten  worden door Autismepraktijk Marloes de Rijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht;

- Het uitvoering geven aan een opdracht zoals beschreven in het plan van aanpak.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autismepraktijk Marloes de Rijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboorte datum;

- BSN kind / jongere

- Vragen over gezondheid / welzijn gezinsleden

 

Uw persoonsgegevens worden door Autismepraktijk Marloes de Rijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende 5 jaar na aflopen van de overeenkomst, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Daarna alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan een derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik maak gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de (financiƫle) administratie;

 

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Autismepraktijk Marloes de Rijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik  van u ontvangen heb. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met me op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan kunt u zich richten tot Klachtenportaal Zorg. Dit is de klachtenregeling voor kleinschalige zorgondernemingen en ZZPers in de zorg. Adres: Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende aautoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op!

 

Autismepraktijk Marloes de Rijk

tel: 06-51067642

E-mail Marloes de Rijk

Neem contact met me op

Marloes de Rijk

Mathenessehof 36

4834 EM Breda

 

Marloes op LinkedIn

KvK: 17250961

AGB-code praktijk: 98101957

SKJ: 110012755

Lid van de beroepsvereniging BPSW.

Aangesloten bij:

Stel gerust een vraag:

E-mail Marloes de Rijk

Tel. 06 - 510 676 42

Privacy Policy